لینک های مفید

General Writing Test
General Writing Test

آزمون نوشتاری (جنرال)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با نکات مهم مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

Academic Writing Test
Academic Writing Test

آزمون نوشتاری (آکادمیک)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با نکات مهم مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Speaking Test Samples
IELTS Speaking Test Samples

نمونه های آزمون گفتاری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با آزمون گفتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Speaking Tips
IELTS Speaking Tips

نکات مهم آزمون گفتاری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با برخی از نکات مهم مهارت گفتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Listening Tips
IELTS Listening Tips

نکات مهم آزمون شنیداری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با نکات مهم مهارت شنیداری آزمون آیلتس آشنا شوید.

General Reading Test
General Reading Test

آزمون خواندن (جنرال)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با نکات مهم مهارت خواندن در آزمون آیلتس آشنا شوید.

Academic Reading Test
Academic Reading Test

آزمون خواندن (آکادمیک)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بدانید" با نکات مهم مهارت خواندن در آزمون آیلتس آشنا شوید.